lgac_taisykles.html

Naujienos
Apie mus
Galerija
Socialiniai projektai
Konkursai
Nuorodos
Rėmėjai
Kontaktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DALYVAVIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS GYVŪNŲ AUGINTOJŲ CENTRAS „LGAC“ VEIKLOJE
                                                            TAISYKLĖS

   

Dalyvavimo viešosios įstaigos Lietuvos gyvūnų augintojų centras „LGAC“ veikloje taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų prisijungimo prie LGAC veiklos sąlygas ir tvarką, prisijungusių prie LGAC veiklos asmenų teises ir pareigas, LGAC teise ir pareigas, LGAC teikiamų paslaugų nebeteikimo sąlygas ir tvarką, ginčų nagrinėjimo tvarką ir kitus Taisyklėse nustatytus klausimus.

 

I. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

 

LGAC – Viešoji įstaiga Lietuvos gyvūnų augintojų centras „LGAC“. 

LGAC narys – LGAC nariu vadinamas asmuo, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka prisijungęs prie LGAC veiklos ir gaunantis LGAC teikiamas paslaugas.

LGAC teikiamos paslaugos – tai paslaugos, kurias LGAC teikia LGAC nariams už jų sumokėtus vienkartinį ir metinį užmokesčius. Šias paslaugas sudaro: metodinė pagalba LGAC nariams, narių informavimas apie LGAC organizuojamus renginius ir narių konsultavimas klausimais, susijusiais su LGAC vykdoma veikla. Pašto išlaidas, dokumentų siuntimo paštu LGAC nariams atveju, bei kitas su informacijos perdavimu susijusias išlaidas LGAC narys apmoka atskirai.  

Papildomai LGAC teikiamos paslaugos – tai LGAC teikiamos paslaugos, nepatenkančios į Taisyklių I str. 3 d. nurodytą baigtinį LGAC teikiamų paslaugų sąrašą. Papildomas LGAC teikiamas paslaugas sudaro – katės registravimas, veislyno vardo registravimas, kačiuko kilmės dokumentų parengimas ir išdavimas, titulo sertifikatų parengimas ir išdavimas, vienkartinių leidimų kergimui parengimas ir išdavimas, registracija į organizuojamas parodas, seminarų organizavimas ir kitos su LGAC veikla susijusios paslaugos. Už kitas LGAC teikiamas paslaugas, atliekami atskiri mokėjimai, kurių tarifus nustato LGAC visuotinis dalininkų susirinkimas.

Mokestis už LGAC teikiamas paslaugas – tai iš vienkartinio ir metinio užmokesčio susidedantis mokestis už LGAC teikiamas paslaugas. Vienkartinio ir metinio užmokesčio tarifus nustato LGAC visuotinis dalininkų susirinkimas. Atskiri mokėjimai už Papildomai LGAC teikiamas paslaugas mokami atskirai ir į šią sąvoką neįeina.

LGAC veikla – tai veiklos sritys kuriose veikia LGAC. LGAC veikla apima kinologiją, felinologiją ir kitas sritis, susijusias su gyvūnų auginimu ir veisimu, tarptautinį bendradarbiavimą su tokią pat ir / arba panašią veiklą vykdančiomis organizacijomis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, renginių organizavimą bei kitas panašias sritis.

LGAC Taryba – LGAC vadovo sprendimu vienerių metų laikotarpiui iš penkių asmenų sudarytas kolegialus patariamasis organas, kuris nagrinėja ginčus tarp LGAC ir LGAC narių bei ginčus tarp LGAC narių, sprendžia dėl LGAC teikiamų paslaugų nariams nebeteikimo ir kitus šiose Taisyklėse jam priskirtus nagrinėti klausimus.  

 

II. Tapimas LGAC nariu.

 

Asmuo, norintis tapti LGAC nariu ir gauti LGAC teikiamas paslaugas, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

Susipažinęs su Taisyklėmis, asmuo turi užpildyti nario anketą, kurioje turi nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą ir adresą, telefono numerį (jei toks yra), elektroninio pašto adresą (jei toks yra), veislyną / veisėjo priedėlį, augintinio kilmės dokumentų numerį, veislę ir vardą. Prie nario anketos turi būti pridėta gyvūno kilmę liudijančio dokumento kopija.

Užpildęs anketą asmuo privalo sumokėti Mokestį už LGAC teikiamas paslaugas. Vienkartinį užmokestį asmuo sumoka vieną kartą, o metinis užmokestis mokamas kiekvienais metais nuo atitinkamų metų sausio 1 d. iki kovo 1 d., išskyrus tuos atvejus, kai asmuo tampa LGAC nariu atitinkamų metų spalio, lapkričio ar gruodžio mėnesiais. Tokiu atveju asmuo atleidžiamas nuo vienkartinio užmokesčio už vienerius metus, einančius po metinio mokėjimo atlikimo.

Asmuo tampa LGAC nariu ir įgyja visas LGAC nario teises ir pareigas, tik įvykdęs visus Taisyklių II str. 1, 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

III. LGAC nario teisės ir pareigos.

 

Kiekvienas LGAC narys turi šias teises:

Gauti LGAC teikiamas paslaugas;

Nutraukti savo veiklą LGAC. Šiuo atveju vienkartinis mokestis asmeniui negrąžinamas, o metinis užmokestis už einamuosius metus grąžinamas proporcingai jam nesuteiktoms LGAC teikiamoms paslaugoms.

Dalyvauti visuose LGAC organizuojamuose renginiuose;

Žodžiu ir raštu teikti LGAC įvairius pasiūlymus, pageidavimus ir / ar pastebėjimus įvairiais su LGAC vykdoma veikla ir tikslais susijusiais klausimais;

Kitas Taisyklėse, Lietuvos Respublikose įstatymuose bei kituose teisės aktuose jam suteiktas teises.

 

Kiekvienas LGAC narys turi šias pareigas:

Laikytis šių Taisyklių;

Mokėti Mokestį už LGAC teikiamas paslaugas. Nesumokėjus metinio užmokesčio už LGAC teikiamas paslaugas iki kiekvienų metų Kovo 1 d., paslaugų teikimas LGAC nariui gali būti nutraukiamas;

Propaguoti LGAC tikslus ir uždavinius visuomenėje;

Tinkamai pranešti LGAC apie savo dalyvavimą kitų tokią pat ar panašią veiklą vykdančių Lietuvos, užsienio ar tarptautinių organizacijų veikloje;

Siekti, kad kuo daugiau asmenų prisidėtų prie LGAC vykdomos veiklos;

Kitas Taisyklėse, Lietuvos Respublikose įstatymuose bei kituose teisės aktuose jam nustatytas pareigas.

 

IV. LGAC teisės ir pareigos.

 

LGAC turi šias teises:

Vienašališkai nutraukti LGAC nariui paslaugų teikimą šiose Taisyklėse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka;

Kitas Taisyklėse, Lietuvos Respublikose įstatymuose bei kituose teisės aktuose suteiktas teises.

 

LGAC turi šias pareigas:

Laikytis šių Taisyklių;

Teikti metodinę pagalbą LGAC nariams. LGAC atsakymai į LGAC narių klausimus (el.paštu ar kitokioje formoje) nėra skirti visuomenei ir laikomi konfidencialia informacija. Tokios informacijos platinimas tretiems asmenims bet kokiais būdais ir bet kokiomis priemonėmis nėra leistinas. Už šio Taisyklių punkto pažeidimus asmeniui gali būti nutrauktas LGAC paslaugų teikimas ir pareikalauta atlyginti dėl to patritus nuostolius;

Bendradarbiauti su tokią pat ar panašią veiklą vykdančiomis Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinėmis organizacijomis;

Tinkamai ir laiku teikti LGAC teikiamas paslaugas;

Tinkamai ir laiku teikti papildomas LGAC teikiamas paslaugas, jei LGAC narys už jas atliko papildomus mokėjimus;

Kitas Taisyklėse, Lietuvos Respublikose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

V. LGAC teikiamų paslaugų nariui nebeteikimas.

 

LGAC teikiamos paslaugos LGAC nariui nebeteikiamos, jeigu:

Narys nesilaiko šių Taisyklių IV str. 2.2 p. reikalavimų;

Narys savo veiksmais ar neveikimu diskredituoja LGAC veiklą;

Narys šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais nesumokėjo nario mokesčio;

Narys atlieka priešingus LGAC tikslams ir/ar vykdomai veiklai veiksmus (pavyzdžiui: klastoja dokumentus, sąmoningai pateikia LGAC neteisingus duomenis apie save ir/ar savo gyvūną, veisia nesveikus gyvūnus, netinkamai elgiasi su gyvūnais, bei kitokiu veikimu ir / ar neveikimu pažeidžia LGAC tikslus); (pažeidžia  kačių veisimo taisykles , LR gyvūnų globos , laikymo ir naudojimo įstatymą  ) .

LGAC turi teisę  vienašališkai  , neaiškinant motyvų ir atsisakymo priežasčių , neleisti dalyvauti  asmeniui , veislynui ar veisėjui   LGAC  organizuojamuose parodose ar kituose LGAC organizuojamuose  renginiuose  ir atsisakyti  registruoti teikiamas paraiškas dėl dalyvavimo parodose ,  nenurodant  pareiškėjui    atsisakymo  priežasčių .

     Sprendimą dėl vienašališko LGAC paslaugų nebeteikimo , ( atsisakymo priimti paraiškas dėl dalyvavimo parodose ar kituose LGAC organizuojamuose renginiuose ), priima LGAC vadovas, atsižvelgdamas į Tarybos daugumos nuomonę.

Klausimo dėl LGAC teikiamų paslaugų nebeteikimo nagrinėjimo atveju, paslaugų teikimas nariui sustabdomas iki tol, kol bus priimtas vienas iš Taisyklių VI str. 4 p. nurodytų vadovo sprendimų.

Narys bet kuriuo momentu gali vienašališkai atsisakyti LGAC teikiamų paslaugų, apie tai prieš penkias darbo dienas registruoti laišku arba elektroniniu paštu pranešęs LGAC vadovui.

Visais atvejais nustojus teikti LGAC nariui paslaugas, vienkartinis užmokestis asmeniui negrąžinamas, o metinis užmokestis už einamuosius metus grąžinamas proporcingai jam nesuteiktoms LGAC teikiamoms paslaugoms.

 

VI. Ginčų nagrinėjimas

 

Ginčų tarp LGAC narių ir LGAC bei ginčų tarp LGAC narių nagrinėjimui ir kitų klausimų, susijusių su LGAC ir LGAC atstovaujamų organizacijų taisyklių pažeidimu sprendimui, LGAC vadovo sprendimu vienerių metų laikotarpiui iš penkių asmenų gali būti sudaroma Taryba. Visais kitais atvejais, LGAC gali duoti savo nariams tik rekomendacinio pobūdžio patarimus.

Tarybos sprendimai yra teisėti, kai juos priima dauguma jos narių.

Tarybos sprendimai suformuluojami raštu Tarybos išvadoje, į kurią priimdamas sprendimą atsižvelgia LGAC vadovas.

Taryba išnagrinėjusi klausimą dėl LGAC teikiamų paslaugų LGAC nariui nebeteikimo, per tris darbo dienas nuo išvados priėmimo, pateikia ją LGAC vadovui. LGAC vadovas, atsižvelgdamas į Tarybos išvadą, priima vieną iš nurodytų sprendimų: nustoti teikti LGAC paslaugas, nenutraukti LGAC paslaugų teikimo, pavesti Tarybai atlikti pakartotinį tyrimą.

Ginčai Taryboje nagrinėjami, kai visos ginčo šalys pasirašo įsipareigojimų susitarimą.

Šiose Taisyklėse nenurodyti ginčai tarp LGAC ir LGAC narių bei ginčai tarp LGAC narių nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


 

Patvirtintos VšĮ Lietuvos gyvūnų augintojų centras „LGAC“ vadovo sprendimu,
2009 m. sausio mėn. 05 d.

 


 

 

 

2011 Copyright LGAC.
All rights reserved.
Parodos Pasaulio čempionai  Informacija Metų katė Skelbimai Veislynai     
Email Home